Adatkezelési nyilatkozat

A Bérléscentrum.hu – Ingyenes Bérbeadó Portál üzemeltetője (Adószám: 22726496-2-43,  Cégjegyzék szám: 01-09-940785) – a továbbiakban adatkezelő – kijelenti, hogy a szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jogszabályi elvárásoknak. Az adatkezelő kiemelt figyelmet fordít a felhasználók személyes adatainak védelmére, amely a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartásán alapul.

Az adatkezelő a személyes adatokat a mindenkori törvényi rendelkezéseknek megfelelően kezeli, és valamennyi birtokába került személyes adatot bizalmasan kezel. Az adatkezelő megtesz minden olyan biztonsági intézkedést, ami az adatok biztonságát garantálja, ezen kívül betartja mindazon jogszabályokat és etikai irányelveket, amelyek az adatok biztonságos kezeléséhez kapcsolódnak.

 

Fogalmak:

  • személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
  • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
  • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
  • hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
  • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Nyilvántartott adatok köre, adatkezelés

Személyes adat akkor kezelhető, ha

  • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
  • azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

A Bérléscentrum.hu oldalon történő regisztrációval a felhasználó kifejezett hozzájárulását adja megadott adatainak kezeléséhez.

Az adatkezelő a felhasználói adatbázisban a felhasználó e-mail címét, és a regisztráció időpontját kezeli. Ezek az adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a kapcsolatfelvételhez. Hirdetés feltöltése esetén további személyes adatok adhatók meg (cím, telefonszám), melyek mindenki számára láthatóak.

A felhasználók az adataik megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az adatkezelő alkalmanként marketing tartalmú üzenetet/hírlevelet küldjön számukra a Bérléscentrum.hu szolgáltatásairól, a szolgáltatásokat érintő változásokról, kiemelt eseményekről. Ez a hozzájárulás indoklás nélkül bármikor visszavonható az adatkezelőnek postai vagy elektronikus úton küldött nyilatkozattal.

Az adatkezelő kijelenti, hogy a felhasználók által megadott adatok helyességéért, valódiságáért nem vállal felelősséget.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Ennek megfelelően az adatkezelő a felhasználók adatait a felhasználók beazonosítása és megkülönböztetése, a számlázás és kapcsolattartás, illetve üzletszerzési célból, valamint az esetleges jogszabálysértések elkövetése miatti beazonosíthatóság miatt tartja nyilván.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Adatkezelés Jármű bérléssel foglalkozó cégek esetén:

A Bérléscentrum.hu és a Renteasy.hu 2014.06.18-án együttműködési megállapodást írt alá, melynek keretében a Bérléscentrum.hu weboldalra feltöltött jármű hirdetések automatikusan és ingyenesen megjelennek a Renteasy.hu oldalán is. Ennek a folyamatnak a kivitelezéséhez a jármű bérléssel foglalkozó felhasználók elérhetőségeinek átadására van szükség a Renteasy.hu részére. Az adatátadás célja a felhasználók beazonosítása, a kapcsolattartás, illetve a Renteasy.hu üzletviteléhez szükséges dokumentumok kiküldése a felhasználók számára. Az adatok továbbítása biztonságos csatornán történik.

Minden további esetben az adatkezelő a felhasználók által megadott adatokat harmadik személyek részére nem továbbítja, és nem szolgáltatja ki. Adatkezelő kijelenti, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a szolgáltatót (Be. 71. §). Ilyen esetekben az adatkezelő a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Adatok módosítása, törlése

A felhasználók tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, valamint bármikor kérhetik személyes adataik módosítását, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, melyet az adatkezelő köteles elvégezni. Az adatok módosítását vagy törlését a felhasználók a saját felhasználói fiókjukból is elvégezhetik. A felhasználói fiók törlése az adatkezelést megszünteti.

Az adatkezelő a személyes adatokat törli a nyilvántartásából, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Az adatkezelő a módosításról és a törlésről az érintettet értesíti.

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen adatkezelési tájékoztató bármikori megváltoztatására.